Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

14.03.2019 r.

ManpowerGroup Sp. z o.o. – KRS 0000062137, siedziba: 00-838 Warszawa, ul. Prosta 68 posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 526-24-93-733 i REGON 016863993.

Tel + 48 22 50 40 715, e-mail: manpowergroup@pl.manpowergroup.com.

WSTĘP

Działając na podstawie ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.), rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L Nr 119, s. 1), ustawy z 16 lipca 2004 r. prawo telekomunikacyjne (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1907 ze zm.) – ManpowerGroup Sp. z o.o., zwana w dalej „Usługodawcą”, z siedzibą przy ul. Prostej 68 w Warszawie wprowadza niniejszy Regulamin określający w szczególności rodzaje, zakres i warunki świadczonych usług drogą elektroniczną, w tym wymagania techniczne, politykę prywatności, warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług droga elektroniczną oraz warunki przesyłania informacji handlowej.

DEFINICJE

Ustawa – ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną z 18 lipca 2002 r. (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 ze zm.);

RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.Urz. UE L 119 z 4.5.2016 r.);

System teleinformatyczny – zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci urządzenia końcowego w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego;

Usługi świadczone drogą elektroniczną – usługi, których wykonanie następuje przez wysyłanie i odbieranie danych za pomocą systemów teleinformatycznych, na indywidualne żądanie Użytkownika, bez jednoczesnej obecności stron, przy czym dane te są transmitowane za pośrednictwem sieci publicznych w rozumieniu prawa telekomunikacyjnego. Usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę, w szczególności indywidulane Konto rekrutacyjne prowadzone dla Użytkownika;

Uwierzytelnienie – zewnętrzna usługa uwierzytelniająca (np. Facebook, LinkedIn, GoldenLine), umożliwiająca założenie Konta rekrutacyjnego i uzyskanie do niego dostępu.

Środki komunikacji elektronicznej – rozwiązania techniczne, w tym urządzenia teleinformatyczne i współpracujące z nimi narzędzia programowe, umożliwiające indywidualne porozumiewanie się na odległość przy wykorzystaniu transmisji danych między systemami teleinformatycznymi, a w szczególności pocztę elektroniczną;

Usługodawca – ManpowerGroup Sp. z o.o. ul. Prosta 68, 00-838 Warszawa;

Użytkownik – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, która w ramach swojej działalności zawodowej lub gospodarczej korzysta z usługi Usługodawcy, w szczególności zakłada Konto rekrutacyjne, co umożliwia śledzenie aktualnych ofert pracy oraz aplikowanie na wybrane ogłoszenia, i która jest stroną umowy o świadczeniu usług przez co zobowiązuje się do przestrzegania niniejszego Regulaminu;

Pracodawca – podmiot poszukujący kandydatów do pracy, w tym Usługodawca, któremu udostępniane są dane Użytkowników, w szczególności te zawarte w Curriculum Vitae (dalej jako: CV);

Klienci – potencjalni pracodawcy czyli podmioty gospodarcze, które zawarły z Usługodawcą umowę o świadczenie usług rekrutacyjnych, outosurcingu personalnego lub pracy tymczasowej;

Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. Regulamin jest nieodpłatnie udostępniany przed zawieraniem umów o świadczenie usług drogą elektroniczną, a także – na żądanie Użytkownika – w taki sposób, który umożliwia pozyskanie przez niego, odtwarzanie i utrwalanie treści Regulaminu za pomocą systemu teleinformatycznego;

Polityka Prywatności – dokument regulujący bezpieczeństwo ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych Użytkowników. Polityka Prywatności stanowi załącznik do Regulaminu i integralną jego część;

Baza Kandydatów ManpowerGroup – serwis internetowy dostępny pod adresem www.hrlink.pl, w którym przetwarzane są dane osobowe Użytkownika, w szczególności te zawarte w jego CV. Dane te Użytkownik udostępnia w związku z korzystaniem z usługi Konto rekrutacyjne świadczonej przez Usługodawcę na podstawie zawartej Umowy;

Umowa – umowa zawierana pomiędzy Usługodawcą a Użytkownikiem o świadczenie Usług drogą elektroniczną, co w szczególności dotyczy prowadzenia Konta rekrutacyjnego dla Użytkownika oraz zamieszczenia jego CV w Bazie Kandydatów ManpowerGroup prowadzonej dla Usługodawcy;

Dane osobowe – dane podane przez Użytkownika podczas zakładania Konta rekrutacyjnego, w szczególności: dane identyfikacyjne, dane kontaktowe, dane o wykształceniu, stażu pracy oraz uprawnieniach zawodowych.

§ 1
Postanowienia ogólne
§ 2
Rodzaje i zakres świadczonych usług drogą elektroniczną
§ 3
„Konto rekrutacyjne”
§ 4
„Newsletter”
§ 5
Działalność informacyjno-promocyjna
§ 6
Dane osobowe przetwarzane w ramach Konta rekrutacyjnego
§ 7
Warunki świadczenia usług drogą elektroniczną
§ 8
Treści
§ 9
Minimalne wymagania techniczne potrzebne do korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną
§ 10
Szczególne zagrożenia związane z korzystaniem z usługi świadczonej drogą elektroniczną
§ 11
Postanowienia końcowe